logo portalu rejestrabi.pl

Zobacz demonstracyjną firmę:
Przykładowa Firma Demo

Zaloguj się do demonstracyjnego panelu:
Logowanie

Co to jest "Rejestr ABI"

Rejestr ABI to system pozwalający na prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych zgodnie z Art. 36a. ust. 2 p.2) ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) zobacz ».

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest zwolniony z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych w , które nie zawierają danych wrażliwych, pod warunkiem wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest zobowiązany do indywidualnego prowadzenia jawnego i ogólnie dostępnego rejestru.

Rejestr prowadzony w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. (Dz. U. Z 2015, POZ. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych winien być udostępniony na stronie internetowej, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru zobacz ».

W stosunku do każdego zbioru danych w Rejestrze ABI znajdują się następujące informacje:

 1. nazwa zbioru danych;
 2. oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
 3. jeżeli został wyznaczony, oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą", i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
 4. w przypadku powierzenia przetwarzania danych, oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
 5. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
 6. cel przetwarzania danych w zbiorze;
 7. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
 8. zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
 9. sposób zbierania danych do zbioru;
 10. sposób udostępniania danych ze zbioru;
 11. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
 12. informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

W Rejestrze ABI prowadzi się wykaz zmian, który zawiera:

 1. wskazanie rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie);
 2. datę dokonania zmiany;
 3. zakres zmiany.